Personel Şube
07 Ocak 2022

SİRAÇ YILDIRIM

1-İŞİN 
GEREKLERİ VE ÖZELLİKLERİ

1.1. Öğrenim Düzeyi: En az lise mevzunu olmalıdır.

1.2. Özel Bilgi: 657 sayılı DMK’nu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

3- BAĞLI OLDUĞU AMİR: İdari ve Mali İşler Müdürü- Başhekim Yardımcısı

4- SORUMLULUK ALANI: Personel Şefliği Birimi

5-GÖREV DEVRİ: idari ve Mali İşler Müdürünün belirlediği personele görevini devreder.

6-GÖREV AMACI: Personellerin Özlük Haklarını takibini yapmak.

7- YETKİ  VE SORUMLULUKLARI:

7.1 Başhekimlikçe uygulanan ve geliştirilen kalite politikalarına uyar, verilen görevleri yerine getirir. Birim ve görev işleyişini anlatan dokümanlarının hazırlanması ve güncelliğinin sağlanmasından, dış kaynaklı dokümanların birimde güncel halde bulundurulmasından ve tüm bu kayıtların saklanmasından ve uygulanmasından sorumludur. Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak hastane idaresinin tüm talimatlarına uyar, gereğini yerine getirir.

7.2  Hastanemize başlayış-ayrılış yapan personelin  3. Bölge Genel Sekreterliğine ve Polatlı Mal Müdürlüğü’ne başlayış-ayrılış yazıları yazılır. Gerekli evrakları hazırlayarak formları düzenler. Başlayış yapan personelin tüm bu işlemlerinin ve özlük haklarının takibi için dosya açar.

 Ayrıca ÇKYS/İKYS de personel ayrılış ve başlayış işlemleri yapılır.

7.5 Personel izinlerinin (yıllık izin- doğum izni- hastalık izni- askerlik izni- ücretsiz izin vs.) işleyişlerini yapar. 

7.6 Aylık çalışmaların (durum formu- personel hareketleri- özürlü formu vs. ) işleyişini yapar.

7.7 Emeklilik işlemleri yapılır.

7.9 Her ay döner sermaye için raporları ve izinleri yazılı olarak hazırlar.

7.10 Her ay personel için “Günlük Devam izlenimi” çıkartır.

7.11 Kurumumuza geçici olarak gelen personel için dosya açar.

7.12 Evlilik yapan bayan personelin soyadı değişikliği için 3. Bölge Genel Sekreterliğine yazı yazar.

7.13 5 yılda bir personelden “Mal bildirimi Formu”nu toplar ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderir.

7.14 Devlet hizmet yükümlüsü olarak atanan uzman hekimlerin DHY süresinin takibini yapar ve süre dolunca 3. Bölge Genel Sekreterliğine form doldurarak bildirimini yapar.

7.16 Her yıl ocak ayında kurumumuza mazeret ataması ile gelen personelin mazeret belgelerini (Nüfus Müdürlüğü’nden Kayıt Örneği ve personel eşlerinin çalıştığını gösteren belge) güncelleyerek İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirir.

7.17 İstatistik birimine haftalık, aylık ve 3 aylık olmak üzere personel sayılarının form üzerinden bildirimini yapar.

7.20 ÇKYS/İKYS’ de HİTAP sorgulaması, izin işleyişleri, mesai saatleri işleyişi, kimlik bilgilerinin değişim işleyişleri, terfi bilgilerinin işleyişleri yapılır.

EBYS’de   personelin özlük hakları ile ilgili yazışmalar  ayrıca  kurum içi ve kurum dışı günlük yazışmalar yapılır.