Ambarlarımız
26 Ocak 2022

IMG_2188.JPGAyniyat Ambar Sorumlusu Yasin AKKURT


Biyomedikal Dayanıklı Ambar Sorumlusu Hayrettin Yakıcı
Tıbbi Sarf Ambar Sorumlusu Nermin KOK
Ayniyat Dayanıklı Ambar Sorumlusu Erkan AYHANTaşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Yetkilileri 

 Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince,memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın,(Prof, Doç,Yard.Dr.,Uzm.Dr. Herhangi bir vasıftaki memur da dahil olmak üzere) taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlendirilebilir.

Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Yetkilileri Görev ve Sorumlulukları

 • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
 • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 • Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırların yıllık gidişatına göre azami stok miktarı ve maksimum devir hızına göre belirlenip, talebini harcama yetkilisine bildirmek
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
 • Talep eden birimlerin gereksinmelerini karşılamak üzere, malzeme ihtiyaç planlamasının yapılması, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolünü kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasını yönetmektir.

 Ayrıca, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri;

 •  Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.
 •  Sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.